chúc mừng năm mới(チュック ムン ナム モイ)

Chúc bạn đáng mến. Sự nghiệp tiến lên. Gặp nhiều điều hên!